ประจำเดือน ธันวาคม
วันที่ 4/ 12/ 57   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ พระธาตุพนม ตลาดอินโดจีน ภูผาเทิบ
 ผู้รับผิดชอบนายนคร เวียงนนท์


วันที่ 3-4/ 12/ 55   แข่งขันทักษะทางวิชาการ แข่งขันจักสานไม้ไผ่ ที่ โรงเรียนเมืองพญาแล จังหวัดชัยภูมิ
 ผู้รับผิดชอบนางปิยะนัฐ วีระษร

วันที่ 30/ 12/ 57   ทำบุญตักบาตรและกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ที่ หอประชุมอาคาร 2
 ผู้รับผิดชอบนายนคร เวียงนนท์

วันที่ 3/ 12/ 57   ม.3 สอบ Pre O-net ที่ ห้องประจำชั้น ม.3
 ผู้รับผิดชอบนายสุรจักษ์ ศิลารักษ์

เพิ่มข้อมูล>>