ประจำเดือน มิถุนายน
วันที่ 9-14/ 6/ 56   สัมนาครูแกนนำโครงการ ร.ร.ในฝัน  ที่ เขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี
 ผู้รับผิดชอบนายสมัคร ตรีวงษ์วัฒนา


วันที่ 21/ 6/ 56   ประชุมประำจำเดือน ที่ สพม.27
 ผู้รับผิดชอบนายนคร เวียงนนท์

วันที่ 20/ 6/ 56   สัมนาเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน ที่ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เดน
 ผู้รับผิดชอบนายนคร เวียงนนท์

วันที่ 17-18 / 6/ 56   work shop การพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่ ห้องประชุม สพม.27
 ผู้รับผิดชอบนายสุรจักษ์ ศิลารักษ์

วันที่ 13-18/ 6/ 56   อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่ วัดป่าหนองโมง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
 ผู้รับผิดชอบนายยงค์ ป้องเขต

วันที่ 11-15/ 6/ 56   สัมนาเชิงปฏิบัติธรรมผู้บริหาร ที่ เขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี
 ผู้รับผิดชอบนายนคร เวียงนนท์

วันที่ 10/ 6/ 56   ประชุมรับฟังคำชี้แจงการนิเทศกำกับติดตามและประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ร.ร.มัธยม ร.ร.มาตรฐานสากล  ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ห้องประดับแก้ว
 ผู้รับผิดชอบนายนคร เวียงนนท์

เพิ่มข้อมูล>>