โปรแกรมบันทึกและรายงานผลการเข้าห้องเรียน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน เทอดไทยวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27

พัฒนาโปรแกรมโดย...
นายยิ่งยศ บุญมั่งมี โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม.27