โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
หมู่ 5  ตำบลเทอดไทย  อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
เบอร์โทรศัพท์ 0951946923
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
            โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียวในอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
             วันที่ 16 พฤษภาคม 2529 จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม เปิดรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก
             วันที่ 3 มีนาคม 2532 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ บ้านขมิ้น หมู่ 5
ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ 72 ไร่
              ปี พ.ศ. 2537 ได้รับอนุญาตให้เปิดสาขาของโรงเรียนที่ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งชื่อว่า โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 
สาขาบ้านเมืองน้อย
              ปี พ.ศ. 2538 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
              ปี พ.ศ. 2540 เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา เปิดสอนในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
              ปี พ.ศ. 2549  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
              ปี พ.ศ. 2553  ได้รับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 2  
              ปี พ.ศ. 2556  ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา  
              ปี พ.ศ. 2556 ได้รับการประเมิน และผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
              ปี พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลต้นแบบสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น
เหรียญทอง อันดับที่ 1 ระดับสหวิทยาเขต
              ปี พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น โรงเรียนขนาดเล็ก
เหรียญทอง อันดับที่ 2  ระดับสหวิทยาเขต
              ปี พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลต้นแบบสภานักเรียนดีเด่น โรงเรียนขนาดเล็ก เหรียญทอง อันดับที่ 3