โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
หมู่ 5  ตำบลเทอดไทย  อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
เบอร์โทรศัพท์ 0951946923
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (VISION)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญา น้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ  ( MISSION )
1.พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะในศตวรรษที่21เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน
2.สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญา และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้