โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
หมู่ 5  ตำบลเทอดไทย  อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
เบอร์โทรศัพท์ 0951946923
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ ( Goal )
นักเรียนโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม  ทุกคน  ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  ตามความสามารถ  ด้านความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ  และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้สังคม และวัฒนธรรมไทย  รักการแสวงหาความรู้อย่างไม่สิ้นสุด รู้ทันการเปลี่ยนแปลง  และสามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้