โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
หมู่ 5  ตำบลเทอดไทย  อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
เบอร์โทรศัพท์ 0951946923
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนเทิดไทยวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด (ท.ท.ว.)
เทอดไทยวิทยาคม เราชื่นชมบูชา
เกียรติยศปรากฏทั่วพารา
สถาบันล้ำค่าเลิศประเสริฐศรี
 
เทอดไทยวิทยาคม แหล่งอบรมให้เป็นคนดี
เก่งกีฬาวิชาการมากมี
เด่นเทคโนโลยีสามัคคีกลมเกลียว
 
มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
เราเชิดชูสถาบันแน่นเหนียว
แดงฟ้าขาวร่วมใจหนึ่งเดียว
ศิษย์ทุกคนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ
 
เทอดไทยวิทยาคม เราชื่นชมในวิชาการ
เทิดศักดิ์ศรีก้องเกียรติสถาบัน
นานเท่านานคงอยู่ คู่ร้อยเอ็ดเมืองงาม
 
(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)