โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
หมู่ 5  ตำบลเทอดไทย  อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
เบอร์โทรศัพท์ 0951946923
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมศักดิ์ น้อยอามาตย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายดำริ สดชื่น
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร วิชาผง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ศรีละมนตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฏ์ อยู่บำรุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายนคร เวียงนนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน ปักเคธาติ
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพล ไกรยบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2565
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชัย แผลงฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565-ปัจจุบีน