โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
หมู่ 5  ตำบลเทอดไทย  อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
เบอร์โทรศัพท์ 0951946923
คณะผู้บริหาร

นายวีระชัย แผลงฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0895691882
อีเมล์ : weerachai@ttwsc.ac.th

นางธนศิริ พรมแพน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0652754424
อีเมล์ : tanasiri@ttwsc.ac.th

นายสุทิน ปักเคธาติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวนิยม ดวงเพชรแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางทศพร คำทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล