โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
หมู่ 5  ตำบลเทอดไทย  อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
เบอร์โทรศัพท์ 0951946923
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายยงค์ ป้องเขตต์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 093-2356662,093-3289395
อีเมล์ : uuuuu2531@gmail.com, pyong@kkumail.com,pyongpong2531@gmail.com

นางสาวจิราพร ผุยผง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0870995753

นางสาวพรทิพย์ สอนแสง
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2