โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
หมู่ 5  ตำบลเทอดไทย  อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
เบอร์โทรศัพท์ 0951946923
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุริยา รูจีพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุประวีณ์ สุวรรณศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2