โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
หมู่ 5  ตำบลเทอดไทย  อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
เบอร์โทรศัพท์ 0951946923
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวรากร อันทะชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางปิยนัฐ วีระษร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1