โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
หมู่ 5  ตำบลเทอดไทย  อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
เบอร์โทรศัพท์ 0951946923
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกมนทรรศน์ ชุปวา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางรุ้งราวรรณ ขนานแข็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2