บุคลากรครูตำแหน่ง จำนวน 18 คน ดังนี้

นายพรรค แสงเกตุ   
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3
การศึกษา กศม.บริหารการศึกษา
โทร. 080-1806526

นายสุทิน ปักเคธาติ   
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3 รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา
การศึกษา ค.บ. (สังคมศึกษา)
โทร. 081-0553418

นายสุริยา รูจีพันธุ์   
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.2
การศึกษา ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
โทร. 087-9078158

นายยงค์ ป้องเขตต์   
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
การศึกษา ศษ.บ.(การสอนภาษาไทย)
โทร. 084-6062916

นางสาวรุ้งราวรรณ สว่างวงษ์   
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา คบ. (ภาษาอังกฤษ)
โทร.

นางสาวรสสุคนธ์ นามกันยา   
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
การศึกษา
โทร.

นายยิ่งยศ บุญมั่งมี   
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.2
การศึกษา ศศ.ม. (บริหารการศึกษา)
โทร. 081-9741912

นางสาวจิราพร ผุยผง   
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
การศึกษา กศม.บริหารการศึกษา
โทร.

นางสาวกมนทรรศน์ ชุปวา   
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
การศึกษา กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
โทร.

นายสุรจักษ์ ศิลรักษ์   
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3 รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
การศึกษา กศ.บ. (วิทย์-ชีววิทยา)
โทร. 089-7151336

นางทศพร คำทอง   
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3
การศึกษา กศม.บริหารการศึกษา
โทร. 081-3804090

นางสาวนิยม ดวงเพชรแสง   
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3
การศึกษา วท.บ. (เคมี)
โทร. 086-6370199

นางวรากร อันทะชัย   
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3
การศึกษา ค.บ. (คหกรรม)
โทร. 087-7221795

นางปิยะนัฐ วีระษร   
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3
การศึกษา ศษ.บ. (ผ้าและการแต่งกาย)
โทร. 086-8635691

นางสาวสุคนธา คนฉลาด   
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
การศึกษา
โทร.

นางสมพร นิลวัลย์   
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3 รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
การศึกษา ค.บ. (สังคมศึกษา)
โทร. 081-0590656

นางสาวพรทิพย์ สอนแสง   
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
การศึกษา บท.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทร.

นายเรวัตร ภูแย้ม   
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3 รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
การศึกษา
โทร.


จัดการข้อมูล