แยกตามวิทยฐานะ
แยกตามกลุ่มสาระ
แยกตามระดับการศึกษา
แยกตามครูประจำชั้น

บุคลากรครู จำนวน 22 คน


รหัส : 1 นายจตุพล   ไกรยบุคร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ -
ครูประจำชั้น ม. /
โทร. 082-8382209
รหัส : 2 นายสุรจักษ์   ศิลารักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา กศ.บ. (วิทย์-ชีววิทยา)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ม. 4/1
โทร. 093-1698992
รหัส : 3 นายสุทิน   ปักเคธาติ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา ค.บ. (สังคมศึกษา)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น ม. 2/2
โทร. 081-0553418
รหัส : 4 นายสมพร   นิลวัลย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา ค.บ. (สังคมศึกษา)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น ม. 1/2
โทร. 081-0590656
รหัส : 5 นางทศพร   คำทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ม. 6/1
โทร. 081-3804090
รหัส : 6 นางปิยะนัฐ   วีระษร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา ศษ.บ. (ผ้าและการแต่งกาย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ม. 2/1
โทร. 086-8635691
รหัส : 7 นางวรากร   อันทะชัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา ค.บ. (คหกรรม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ม. 1/1
โทร. 087-7221795
รหัส : 8 นางนิยม   ดวงเพชรแสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา ศษ.บ. (เคมี-ชีววิทยา)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ม. 5/1
โทร. 086-6370199
รหัส : 9 นายสุริยา   รูจีพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ม. 2/2
โทร. 087-9078158
รหัส : 10 นายยิ่งยศ   บุญมั่งมี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา ศศ.ม. (บริหารการศึกษา)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ม. 5/1
โทร. 081-9741912
รหัส : 11 นายพรรค    แสงเกตุ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ม. 1/1
โทร. 080-1806526
รหัส : 12 นายยงค์   ป้องเขตต์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ปฏิบัติการ
การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ม. 3/1
โทร. 0932356662
รหัส : 13 นางสาวจิราพร   ผุยผง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ปฏิบัติการ
การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ม. 3/2
โทร. 087-0995753
รหัส : 14 นางสาวรุ้งราวรรณ    สว่างวงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ปฏิบัติการ
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ม. 4/1
โทร. 0828354604
รหัส : 15 นางสาวกมนทรรศน์   ชุปวา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ปฏิบัติการ
การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ม. 3/1
โทร. 0910568212
รหัส : 16 นางสาวพรทิพย์   สอนแสง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิทยฐานะ ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานพี่เลี่ยง L.D.
ครูประจำชั้น ม. 2/1
โทร. 095-0763984
รหัส : 17 นางสาวภาวิดา   โคตรสีทา
ตำแหน่ง ครูธุรการ วิทยฐานะ -
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา (คบ.) ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ -
ครูประจำชั้น ม. 6/1
โทร. 085-4501447
รหัส : 18 นายคำพูล   บุญสุข
ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่า วิทยฐานะ ครูผู้ทรงคุณค่า
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา ค.บ.(พลศึกษา)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจำชั้น ม. 1/1
โทร. 081-3809043
รหัส : 19 นายเขมรัฐ    จันละบุตร
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยฐานะ -
การศึกษา ม.6 สาขาวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ม. 3/2
โทร. 0906162842
รหัส : 20 นายวิศว   วัฒนะเลิศโรจน์
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยฐานะ -
การศึกษา ม.6 สาขาวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ม. 3/1
โทร. 0918652260
รหัส : 21 นางสาวอรอุมา   จันทร์นุ่น
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยฐานะ -
การศึกษา ม.6 สาขาวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น ม. 1/2
โทร. 0850257873
รหัส : 22 นางสาวสุภาวดี   แพงโคตร
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยฐานะ -
การศึกษา ม.6 สาขาวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น ม. 1/1
โทร. 098-3839064