คู่มือประชาชน สำหรับการติดต่อราชการและขอรับบริการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม

1-การรับนักเรียน 14-07-58

2-การขอย้ายเข้าเรียน 14-07-58
3-การขอย้ายออกนักเรียน 14-07-58
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 14-07-58
5-การขอลาออก 14-07-58
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน 14-07-58
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 14-07-58
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 14-07-58